+98 21 88622010 info@ghasreaseman.com

جاذبه های گردشگری آنتالیا

آنتالیا از اصلی ترین مراکز گردشگری و تفریحی کشور ترکیه است که به عنوان قلب تپنده سواحل مدیترانه شناخته می شود و از جاذبه‌های فراوانی بهره می برد. در آنتالیا بهترین خدمات اقامتی و تفریحی در اختیار گردشگران قرار می گیرد و ۳۰ درصد از کل گردشگران خارجی ترکیه به این استان وارد می‌شوند. این استان دارای ۶۵۷ کیلومتر ساحل است که پلاژها، بندرها و شهرهای باستانی زیادی در کنار آن قرار دارد از جمله محل باستانی زانتوس که در فهرست میراث جهانی قرار دارد. در این بخش می خواهیم اشاره ای مختصر به جاذبه‌های دیدنی آنتالیا داشته باشیم.
منطقه گردشگری سیده Side Tourist Region
از تفریحــات آنتالیــا مــی تــوان بــه ســیده اشــاره کــرد کــه یکــی از دیدنی تریــن مناطــق گردشــگری ترکیــه بــه شــمار مــی آیــد. ایــن منطقــه بنــدری، در عیــن حــال منطقــه ای تاریخــی و باســتانی نیــز محســوب گردیــده، و در معنــای لغــوی بــه معنــای درخــت انــار مــی باشــد. امــروزه ایــن منطقــه بــه دلیــل ویرانــه هــای باســتانی، ســاحل ماســه ای، مغــازه هــای بــی شــمار و امکاناتــی کــه جهــت رفــاه گردشــگران ارائــه مــی دهــد بــه یــک مرکــز توریســتی مهــم تبدیــل شــده اســت. تعــداد بــی شــمار مغــازه، کافــه و رســتوران، کــه همگــی دارای چشــم انــداز زیبــا از دریــا مــی باشــد، زیبایــی ایــن منطقــه را دو چنــدان نمــوده اســت. مغــازه هایــی کــه در اطــراف خیابــان هــای پــارک قــرار گرفتــه انــد بــا فــروش جواهــرات زیبــا و وســایل چرمــی متنــوع خدمــات خوبــی را بــه مشــتریان ارائــه مــی نماینــد. تــالار تئاتــر تزئیــن شــده بــا ســتون هــای زیبــا، در ایــن منطقــه از جملــه زیباتریــن و بــزرگ تریــن تالارهــا بــه شــمار مــی آیــد. بــازار معبــد آپولــو و گورســتان کــه در نزدیکــی دریــا قــرار دارد از مناطــق تاریخــی دیگــر ایــن منطقــه بــه شــمار مــی‌آیــد.

آبشارهای ماناوگات Manavgat Waterfall
آبشــارهای مانــاوگات اگــر چــه دارای ارتفــاع بلنــدی نیســتند، امــا آب شــیری رنــگ و کــف آلــود آن بــا قــدرت هــر چــه تمام تــر بــا صخــره هــا برخــورد کــرده و صحنــه هــای زیبایــی را بــه وجــود مــی آورد. وجــود آبشــارها، باغــات چــای و رســتوران هــا، ایــن منطقــه را بــه محلــی دلپذیــر و اســتراحتگاهی خنــک خصوصــا بعــد از یــک روز گــردش و تفریــح در آنتالیــا تبدیــل نمــوده اســت.

پارک ملی کاراتپه National Park Kartepe
در ایــن پــارک بقایایــی از اقامتــگاه باســتانی پادشــاه آســیتاوادا، کتیبــه هــای هیــت هیــت هــا و فنیقــی هــا کــه بــرای پــی بــردن بــه زبــان (هیــت هیــت هــا) نقــش مؤثــری داشــت وجــود دارد. در مــوزه فضــای بــاز ایــن منطقــه، آثــار زیــادی متشــکل از ســنگ هــای حجــاری شــده و برجســته کاری هــا کــه همگــی بیانگــر اهمیــت و جــلال ایــن تمــدن بــوده وجــود دارد. دو مجســمه گاو و یــک مجســمه بــا بــدن انســان و ســر شــیر نیــز در ایــن منطقــه بــه چشــم مــی خــورد. ایــن ناحیــه معمــولا در طــول جنــگ هــای صلیبــی همــواره صحنــه نبــرد و پیــکار بــوده اســت و در ایــن راســتا در گذشــته قلــه تپــراک کالــه همــواره از طــرف ارتــش اروپائــی هــا مــورد اســتفاده قــرار مــی گرفتــه اســت.

تور کشتی آنتالیا Ship Tour Antalya
تــورهای آنتالیا قیمــت مناســبی دارد و شــامل گشــت دریایــی بــر روی آب هــای گــرم مدیترانــه مــی باشــد. شــما از هتــل خــود توســط اتوبــوس بــه بنــدر زیبــای شــهر کمــر در کیلومتــری آنتالیــا حرکــت کــرده و پــس از ســوار شــدن بــه کشــتی ضمــن تماشــای ۴۵ طبیعــت زیبــای اطــراف ، مــی توانیــد در توقــف هــای کوتــاه در دریــا بــه شــنا پرداختــه و از صــرف ناهــار بــر روی عرشــه کشــتی لــذت ببریــد. در پایــان پــس از بازگشــت بــه اســکله شــهر کمــر، مــی توانیــد مــدت زمانــی را بــه بازدیــد از شــهر زیبــای کمــر بپردازیــد.

سواحل آنتالیا Beaches in Antalya
طــول ســواحل آنتالیــا بــا در نظــر گرفتــن ناهمواریهایــش ۶۵۰ کیلومتــر و طول مســتقیمش ۵۰۰ کیلومتــر مــی باشــد. عمــق دریــا در بخــش هــای غربــی ســاحل آنتالیــا بــه خاطــر شــیب تنــد کــوه هــای مشــرف بــه ایــن قســمت هــا بیشــتر مــی باشــد. علــی رغــم ایــن در ســاحل هــای قــاش، دمــره، فینیکــه، کوملوجــا، تکیــراوا و کمــر پلاژهــای طبیعــی بســیار خوبــی وجــود دارد. پلاژهــای رشــید آوا و کونیــا آلتــی در غــرب آنتالیــا قــرار دارد. در بخــش هــای شــرقی اســتان یــک جلگــه در میــان مــوازات کــوه و دریــا تشــکیل شــده اســت و بــه ایــن ترتیــب، از آنتالیــا تــا نزدیکــی هــای قاضــی پاشــا، پلاژهــای باشــکوهی در ســواحل شــنی ساخته شده اســت که می توان به پلاژهــای کونــوو، بلــک، لارا، کارپوزکالدیــران اشاره کرد. شــهر آنتالیــا مهمتریــن مرکــز توریســتی ترکیــه مــی باشــد، در آنتالیــا تعــداد زیــادی از پلاژهایــی کــه برنــده پرچــم آبــی شــده انــد وجــود دارد. پرچــم آبــی نــام جایــزه ای اســت کــه از ســوی اوقــاف آمــوزش محیــط زیســت اروپــا از اوایل بــرای بــالا بــردن کیفیــت خدمــات رســانی پلاژهــا، تمیــزی آبهــای دریــا و ۱۹۸۷ســال دریاچــه هــا و ســواحل بــه کشــورها اعطــا مــی شــود. اوقــاف آمــوزش محیــط زیســت ترکیــه کــه عضــو آمــوزش محیــط زیســت اروپــا اســت بــر فعالیــت هــای کمپانــی هــا نظــارت دارد (از ســال ۱۹۹۲). وجــود خلیــج هــای کوچــک دیدنــی و پلاژهــای شــنی و نــرم آنتالیــا در کنــار گــرم شــدن دریــا و آب و هــوای منطقــه، باعــث افزایــش توریســم دریــا در میــان ماههــای مــارس تــا دســامبر می گردد.

ساحل لارا Lara Beach
ســاحل لارا، کــه یکــی از پرطرفدارتریــن ســواحل آنتالیاســت در شــرق شــهر واقــع شــده و بیشــتر هتل هــای شــهر هــم در همیــن منطقــه هســتند. در آنتالیــا بهتــر اســت نگــران جــای اقامتـتـان نباشــید؛ در شــلوغ ترین روزهــای تعطیــلات هــم هتــل پیــدا می شــود. هزینــه اقامــت در آنتالیــا کلاً ارزان اســت، یعنــی حتــی لوکس تریــن و گرانتریــن هتلهــای آنتالیا هــم در مقایســه بــا مشابه شــان در شــهرهای دیگــر دنیــا، ارزان تــر بــه نظــر می رســند.

حمام رومی ها Roman Baths
حمــام رومــی آنتالیــا دارای فضــای آرامــش بخشــی اســت. عــلاوه بــر ایــن کلیــه امکانــات تفریحــی و آسایشــی نیــز در ایــن منطقــه وجــود دارد. در ایــن حمــام کــه امــروزه از آن بــه عنــوان مــوزه اســتفاده مــی شــود، مجموعــه ای از بهتریــن آثــار باســتان شناســی گــرد هــم آورده شــده اســت.در شــرق منطقــه ســیده و در میــان جنــگل هــای درختــان کاج، اقامتــگاه ســورگون کــه شــامل تیترییــن گل بــه معنــای گل لــرزان بــا (پرچــم آبــی و دارای ســاحل آرام) و(کیزیــل آگاچ) بــوده قــرار گرفتــه اســت کــه بــه دلیــل دارا بــودن ســواحل ماســه ای و دریــای آرام و آبــی خــود بســیار مــورد توجــه گردشــگران قــرار گرفتــه اســت.

مسجد مراد پاشا Morad Pasha
مســجد مــراد پاشــا عثمانــی کــه بیــرون از محوطــه کاخ هــا در خیابــان کاظــم اوز آلــپ آنتالیــا قــرار دارد. بــه دســتور صدراعظــم، مــراد پاشــا در ســال ۱۵۷۰ ســاخته شــده اســت. ســتون هــای بخــش انتهایــی مســجد کــه باریــک و ســه گنبــدی مــی باشــند بــا ســنگ هــای رنگیــن تزییــن شــده انــد. دیوارهــای ایــن مســجد نمونــه هــای زیبایــی از خطاطــی تــرک ســلجوق را بــر خــود جــای داده انــد.

شهر فینیکه Finike Antalya
ایــن منطقــه بــه واســطه پرتقــال هایــش مشــهور مــی باشــد. طبیعــت و دریــا و تاریــخ در کنــار همدیگــر باعــث جــذب جهــان گــردان شــده اســت. بقایــای بــه جــای مانــده از شــهرهای قدیمــی و تاریخــی لیمیــرا و آریکانــدا بســیار تماشــایی مــی باشــد.

آبشار دودن Düden Waterfalls
آبشــار زیبــای دودن در ۲۸ کیلومتــری جــاده قدیــم آنتالیــا – بــوردور واقــع شــده اســت. سرچشــمه ایــن آبشــار دو چشــمه جوشــان بنــام پینارباشــی در منطقــه کیــرک گوزلــر در ۴۰کیلومتــری آن اســت. آب ایــن دو چشــمه پــس از طــی مســیری کوتــاه یکــی شــده و رود دودن را مــی ســازد. دودن پــس از طــی مســیری ۱۴کیلومتــری از زیرزمیــن، در گودالــی بنــام وارســاک در روی زمیــن جــاری شــده و پــس از یــک جریــان کوتــاه دوبــاره در طــرف دیگــر گــودال، در اعمــاق زمیــن فــرو مــی رود.

روستای دیلک کایا Dilek Kaya Village
روســتای باســتانی دیلــک کایــا در شــمال رودخانــه جیحــان قــرار دارد. از مــکان هــای دیدنــی ایــن روســتا مــی تــوان بــه شــهر رومــی و کاخــی زیبــا اشــاره کــرد. در مــوزه کوچــک موجــود در آن، ۲ نمونــه از هنــر موزائیــک کاری ترکیــه کــه در آن زمــان در حمــام هــای رومــی اســتفاده مــی شــده، وجــود دارد.

غذای محلی ثبت نشده است ...

شرایط و آب و هوا ثبت نشده است.

021-88622010

شماره تماس

@ghasreaseman

کانال تلگرام قصر آسمان

ghasreaseman

اینستاگرام قصر آسمان

info@ghasreaseman.com

ایمیل قصر آسمان

 • آشنایی با بهترین هتل های جهان : Sheraton Grand Hotel

  Sheraton Grand Hotel Dubai:هتل شرایتون گرند (Sheraton Grand Hotel) در منطقه شیخ زاید شهر دبی واقع شده است. این هتل در کنار خیابان معروف شیخ زاید و در مرکز منطقه تجاری دبی قرار دارد. دسترسی

  آسان به مراکز تجاری در کنار امکانات عالی، این هتل را یکی از محبوبترین هتلهای دبی در نزد مسافران کرده است.هتل شرایتون گرند تنها 5 دقیقه به وسیله تاکسی تا مرکز خرید دبی م

  جزئیات بیشتر
 • آشنایی با بهترین هتل های جهان : Titanic City Hotel Taksim

  هتل تایتانیک سیتی تکسیم استانبول (Titanic City Taksim Istanbul Hotel): هتل تایتانیک سیتی (Titanic City Taksim Hotel) هتلی 4 ستاره در مرکز تکسیم استانبول است. این هتل مدرن 4 ستاره در نزدیکی میدان

  تقسیم واقع شده است، این منطقه جزو یکی از جاذبه های گردشگری استانبول به حساب می‌آید و مسافرین تور استانبول می توانند از رستورانها، فروشگاه‌ها، کافه‌ها و مغازه&

  جزئیات بیشتر
 • آشنایی با بهترین هتل های جهان : Millennium Plaza Hotel

  هتل میلینیوم پلازا دبی ( Millennium Plaza Hotel ):هتل میلینیوم پلازا دبی در خیابان شیخ زاید واقع شده و جزء هتلهای  5 ستاره دبی می شود. این هتل 65 طبقه مجموعاً از 413 اتاق تشکیل

  شده است. در نزدیکی این هتل در نزدیکی فرودگاه بین المللی دبی احداث شده است. اتاقهای این هتل به اینترنت پرسرعت وای فای تجهیز شده‌اند. 4 رستوران و کافه در این هتل وجود د

  جزئیات بیشتر
 • آشنایی با بهترین هتل های جهان : ROYAL CONTINANTAL

 • آشنایی با بهترین هتل های جهان : Hotel Fairmont Dubai

  هتل فیرمونت دبی «فرمونت دبی» (Hotel Fairmont Dubai): هتل Fairmont Dubai با خدمات عالي خود پذيراي مهمانان ميباشد. این هتل از موقعیت جغرافیایی خوبی برخوردار است. کلیه اتاقهای این

  هتل تمیز و راحت میباشد. خدمات دوستانه کارکنان موجب شده تا هتل گزینه ایده‌آل شما باشد. امکانات رفاهی هتل شامل: جکوزی، استخر روباز، سونا، مرکز سلامت و آبگرم، سولاریو

  جزئیات بیشتر